ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მიერ გამოცემული ჟურნალი, „საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა”, არის ორენოვანი, საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, რომელიც განთავსებულია EBSCO საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში. ჟურნალი გამოიცემა ქართულ და ინგლისურ ენებზე.