10

ნომერი 10

გამოცემა: 10
ნომერი: 10
წელი: 2017
ISBN: 1987-8540

სუბსტანციური და პროცედურული MODUS OPERANDI -სკენ. რატომ ჩავარდა საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში?

კარლო გოდოლაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, X გამოცემა, 2017, გვ.3-26
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

კონვენციის მე-16 დამატებითი ოქმი, სუბსიდიურობის პრინციპი და საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი უფლებამოსილება

ედუარდ მარიკაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, X გამოცემა, 2017, გვ.27-42
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

გაუქმებულ ან ძალადაკარგულად გამოცხადებულ სადავო აქტზე საკონსტიტუციო სამართალწარმოება

გვანცა კვარაცხელია

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, X გამოცემა, 2017, გვ.43-60
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

პარტიები დემოკრატიისათვის და საკანონმდებლო პოლიტიკის გამოწვევები

ნინო ქაშაკაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, X გამოცემა, 2017, გვ.61-82
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

საკონსტიტუციო შეთანხმება: ისტორია, საჯარო განხილვები და გავლენა რელიგიურ უმცირესობათა უფლებების დაცვაზე საქართველოში

გიორგი მელაძე, გიორგი მუმლაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, X გამოცემა, 2017, გვ.83-108
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

სეკულარიზმი: სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობის ჩარჩო

მარიამ ბეგაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, X გამოცემა, 2017, გვ.109-130
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

კანონის განუსაზღვრელობის აკრძალვა თანამედროვე სისხლის სამართალში

თამარ გეგელია

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, X გამოცემა, 2017, გვ.131-146
სტატიის ჩამოტვირთვა