11

ნომერი 11

გამოცემა: 11
ნომერი: 11
წელი: 2017
ISBN: 1987-8540

ხელისუფლების დანაწილება, საკონსტიტუციო რეფორმების პოლიტიკა და სასამართლოს დამოუკიდებლობა

იშტვან შტამპფი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XI გამოცემა, 2017, გვ.3-26
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

საკონსტიტუციო ცვლილებები სომხეთში: ახალი საარჩევნო სისტემა, ძველი პარტიული სისტემა

ნაუსიკა პალაცო

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XI გამოცემა, 2017, გვ.27-46
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

კარგი მმართველობა – ძირითადი უფლების კონსტიტუციური გარანტიები საქართველოში განხორციელებული კონსტიტუციური რეფორმის ფარგლებში

ქეთევან ცხადაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XI გამოცემა, 2017, გვ.47-54
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

სასამართლოს ავტორიტეტის დაცვის სახელით გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის პრობლემა: ეროვნული
სასამართლოების, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს, ამერიკის უზენაესი სასამართლოს და გაეროს
ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თეორია და პრაქტიკა

გიორგი ბერაია

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XI გამოცემა, 2017, გვ.55-78
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

კონსტიტუციის განმარტება და საკონსტიტუციო მართლმსაჯულების ხედვები

ნინო ქაშაკაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XI გამოცემა, 2017, გვ.79-99
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

პერსონალურ მონაცემთა დეპერსონალიზაცია, როგორც მონაცემთა სუბიექტის დაცვის გარანტია

თამთა არჩუაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XI გამოცემა, 2017, გვ.100-117
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

საბიუჯეტო პროცესის ნეგატიური ფინალი და მისი თავისებურებები

გივი ლუაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XI გამოცემა, 2017, გვ.118-139
სტატიის ჩამოტვირთვა