12

ნომერი 12

გამოცემა: 12
ნომერი: 12
წელი: 2018
ISBN: 1987-8540

კონსტიტუციურ უფლებათა იერარქიის პრაქტიკული ასპექტები

ნინო ლობჯანიძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XII გამოცემა, 2018, გვ.3-14
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

ნორმატიული აქტის მოქმედების შეჩერების სტანდარტი (საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით)

გივი ლუაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XII გამოცემა, 2018, გვ.15-30
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

LEX PRAEVIA პრინციპის მიმართება სასამართლო ინტერპრეტაციასთან

თამარ გეგელია

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XII გამოცემა, 2018, გვ.31-36
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

კომუნიკაციის ერთი მხარის თანხმობით განხორციელებული ფარული მიყურადება და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება

ნინი ჩოჩია

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XII გამოცემა, 2018, გვ.37-51
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

სისხლის სამართლის პროცესის ევროპეიზაცია და დაზარალებულის სამართლებრივი მდგომარეობა

გოგა ხატიაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XII გამოცემა, 2017, გვ.52-75
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

დისკრეციული უფლებამოსილების ნულოვანი რედუქციის მნიშვნელობა პოლიციის პრევენციულ საქმიანობაში

თამარ შავგულიძე, მარიამ კუტალაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XII გამოცემა, 2018, გვ.76-96
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

ევროპის კავშირის შეერთება ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპულ კონვენციასთან: ობიექტური აუცილებლობა თუ შეუთავსებელის შეთავსების მცდელობა? ევროპის კავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს 2/13 დასკვნის ანალიზი

ირაკლი პაპავა

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XII გამოცემა, 2018, გვ.97-118

სტატიის ჩამოტვირთვა