14

ნომერი 14

გამოცემა: 14
ნომერი: 14
წელი: 2020
ISBN: 1987-8540

სარედაქციო საბჭოსგან

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XIV გამოცემა, 2020, გვ.3-12
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

ილიბერალიზმი აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში

გაბორ ჰალმაი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XIV გამოცემა, 2020, გვ.13-66
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

კორონავირუსის პანდემიასთან საბრძოლველად სახელმწიფოებმა ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციის მე-15 მუხლის საფუძველზე საგანგებო მდგომარეობა უნდა გამოაცხადონ

ალან გრინი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XIV გამოცემა, 2020, გვ.67-77
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

COVID-19 და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია

კანსტანტინ ძეტსიარო

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XIV გამოცემა, 2020, გვ.78-84
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ხარვეზები და გამოწვევები

კონსტანტინე კუბლაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XIV გამოცემა, 2020, გვ.85-101
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

სასამართლოს დამოუკიდებლობა, ანგარიშვალდებულება და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა ხედვები

კახა წიქარიშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XIV გამოცემა, 2020, გვ.102-117
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

ახალი შესაძლებლობები საპარლამენტო კონტროლისთის: ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლი (ნააკ), თემატური მოკვლევა, თემატური მომხსენებელი

კახა ურიადმყოფელი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XIV გამოცემა, 2020, გვ.118-129
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

აღმჭურველი ნორმის არსი თავისუფლების ორი გაგების ჭრილში და მის კონსტიტუციურ კონტროლთან დაკავშირებული დოგმატური თავისებურებები

შოთა ქობალია

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XIV გამოცემა, 2020, გვ.130-142
სტატიის ჩამოტვირთვა