15

ნომერი 15

გამოცემა: 15
ნომერი: 15
წელი: 2021
ISBN: 1987-8540

სასამართლო კონტროლის ბოროტად გამოყენება: სასამართლოები დემოკრატიის წინააღმდეგ

დევიდ ლანდაუ და როზალინდ დიქსონი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XV გამოცემა, 2021, გვ.3-79
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

სამართლის უზენაესობა ,,ქამელეონი სასამართლოს“ იურისპრუდენციაში – საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება პარტიულ სიებში სავალდებულო გენდერული კვოტის შესახებ

დავით ზედელაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XV გამოცემა, 2021, გვ.80-107
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

კონსტიტუციის შესაბამისი განმარტების მნიშვნელობა საერთო სასამართლოებისა და საკონსტიტუციო ნორმათკონტროლისას

თამარ შავგულიძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XV გამოცემა, 2021, გვ.108-127
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის მიმოხილვა სადავო ნორმის მოქმედების შეჩერების ჭრილში

ანა კუჭუხიძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XV გამოცემა, 2021, გვ.128-147
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ: იურისდიქციული ქაოსი ადამიანის უფლებათა
ევროპულ სასამართლოში

სოფიო ასათიანი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XV გამოცემა, 2021, გვ.148-162
სტატიის ჩამოტვირთვა