4

ნომერი 4

გამოცემა: 4
ნომერი: 4
წელი: 2011
ISBN: 1987-8540

როგორ განვმარტოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია?

ივს ჰაეკი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, IV გამოცემა, 2011, გვ.3-31
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

სასამართლო კონტროლის სხვადასხვა სტანდარტები. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებათა ხასიათი და დანიშნულება

ფრანსუაზ ტულკენსი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, IV გამოცემა, 2011, გვ.32-41
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

სამოსამართლო აქტივიზმი და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გავლენა საქართველოს სასამართლო პრაქტიკაზე

კონსტანტინე კორკელია

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, IV გამოცემა, 2011, გვ.42-50
სტატიის ჩამოტვირთვა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება ადამიანის ძირითადი უფლებების დაცვის სფეროში

ჯონი ხეცურიანი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, IV გამოცემა, 2011, გვ.51-66
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

თავისუფლებაშემზღუდველი საპროცესო იძულების ღონისძიებების გამოყენების საერთაშორისოსამართლებრივი სტანდარტები

ლალი ფაფიაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, IV გამოცემა, 2011, გვ.67-104
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

განსხვავებული და თანმხვედრი მოსაზრებების (დამოუკიდებელი მოსაზრებების) მნიშვნელობა საკონსტიტუციო და სასამართლო მეთვალყურეობის განვითარებისთვის სლოვენიის სასამართლო პრაქტიკის მაგალითზე

არნე მარიან მავჩიჩი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, IV გამოცემა, 2011, გვ.107-118
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

განსხვავებული და თანმხვედრი მოსაზრებების მნიშვნელობა რუმინეთის კონსტიტუციური მართლმსაჯულებისთვის

თუდორელ თოადერი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, IV გამოცემა, 2011, გვ.119-126
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

ბულგარეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში არსებული განსხვავებული და თანმხვედრი აზრები

დიმიტრი ტოკუშევი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, IV გამოცემა, 2011, გვ.127-131
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის განსაკუთრებული აზრი – მისი დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი გარანტია

ელენა საფალერუ

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, IV გამოცემა, 2011, გვ.132-136
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

განსხვავებული და თანმხვედრი აზრების მნიშვნელობა თურქეთის სასამართლო პრაქტიკაში

ალფასლან ალთან

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, IV გამოცემა, 2011, გვ.137-143
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

განსაკუთრებული აზრის ინსტიტუტის ფორმირება აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში

ჯეიჰუნ გარაჯაევი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, IV გამოცემა, 2011, გვ.144-148
სტატიის ჩამოტვირთვა