5

ნომერი 5

გამოცემა: 5
ნომერი: 5
წელი: 2012
ISBN: 1987-8540

სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობის გზაჯვარედინზე. ქრისტიანული სამართლებრივი საზოგადოება (CLS) მარტინესის წინააღმდეგ

რიჩარდ ეფსთინი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, V გამოცემა, 2012, გვ.3-34
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

მაღლა ასწიეთ ჯვარი?განსხვავება სახელმწიფო საკუთრებაზე განთავსებული რელიგიური სიმბოლოების შესახებ ახალ ევროპულ და ამერიკულ სასამართლო გადაწყვეტილებებს შორის

ჯონ ვითი, ჯრ.და ნინა-ლუიზა აროლდი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, V გამოცემა, 2012, გვ.35-87
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

კედლის ბევრი ფანჯარა

რეიდ ბ. ლოქლინი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, V გამოცემა, 2012, გვ.88-112
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

ჯვარცმები იტალიის სახელმწიფო სკოლების საკლასო ოთახებში. სასამართლომ არ დაადგინა დარღვევის ფაქტი

პრეს-რელიზი მომზადებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სამდივნოს მიერ

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, V გამოცემა, 2012, გვ.113-120
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

რელიგიის თავისუფლება – სად უნდა ვეძიოთ იგი საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 და 24-ე მუხლების გამიჯვნის შესახებ

ვახუშტი მენაბდე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, V გამოცემა, 2012, გვ.121-137
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

ძირითადი უფლების არსის შენარჩუნების პრინციპი

ბესარიონ ზოიძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, V გამოცემა, 2012, გვ.138-149
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

პრინციპი “de minimis non curat praetor” ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის დაცვის სისტემაში

იენს მაიერ ლადევიგი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, V გამოცემა, 2012, გვ.150-168
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

საკუთრების დაცვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის და საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით. ინდივიდუალური საკუთრების უფლებებში ჩარევის პროპორციულობის დაბალანსების სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი

პავლო ვ. პუშკარი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, V გამოცემა, 2012, გვ.169-184
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

ქართული კონსტიტუციონალიზმის ნოვაციები: პრეზიდენტისა და მთავრობის კონსტიტუციური
კონსტრუქცია და მიმართების თავისებურებები 2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის ჭრილში

გიორგი კვერენჩხილაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, V გამოცემა, 2012, გვ.185-200
სტატიის ჩამოტვირთვა