6

ნომერი 6

გამოცემა: 6
ნომერი: 6
წელი: 2013
ISBN: 1987-8540

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების იურიდიული ძალის საკითხთან
დაკავშირებული აქტუალური პრობლემები

ქეთევან ერემაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VI გამოცემა, 2013, გვ.3-23
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთმიმართების სამართლებრივი კონტექსტი – ქართული მოდელი. მოკლე შედარებით-სამართლებრივი მიმოხილვა ევროპული კავშირის მაგალითზე

თინათინ ერქვანია

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VI გამოცემა, 2013, გვ.24-42
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

გადაწყვეტილების მიმღები: პირადი ცხოვრებისა და სიტყვის თავისუფლების მომავალი „გუგლისა“ და „ფეისბუქის“ ეპოქაში

ჯეფრი როზენი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VI გამოცემა, 2013, გვ.43-59
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

საკონსტიტუციო ცვლილებები საქართველოში – პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტები

კარლო გოდოლაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VI გამოცემა, 2013, გვ.60-85
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

სასამართლო დამოუკიდებლობა სასამართლოს ანგარიშვალდებულებასთან მიმართებაში. საკონსტიტუციო სასამართლოებისთვის მოსამართლეთა შერჩევის მოდელები. შედარებითი ანალიზი

ანტონინა პერი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VI გამოცემა, 2013, გვ.86-115
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

დროებითი ღონისძიების არსი და პრობლემური საკითხები. ლატვიის საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა

ანიტა როდინა

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VI გამოცემა, 2013, გვ.116-130
სტატიის ჩამოტვირთვა